Struktura Kryetari Z?vend?skryetar?t Byroja e kuvendit Grupet parlamentare

Komisioni p?r ??shtjet Ligjore, Administrat?n Publike dhe t? Drejtat e Njeriut

Komisioni p?r ??shtjet Ligjore, Administrat?n Publike dhe t? Drejtat e Njeriut shqyrton brenda fushave t? p?rgjegj?sis? projektligjet, projektvendimet dhe ??shtjet e tjera q? paraqiten n? Kuvend, kryen studime p?r efektivitetin e ligjeve n? fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarin? e ministrive dhe t? organeve t? tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose K?shillit t? Ministrave marrjen e masave p?rkat?se, si dhe propozon p?r miratim n? Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta.

Fushat e p?rgjegj?sis?:Kodet dhe organizimi i pushtetit gjyq?sor, administrata publike, administrata e pushtetit gjyq?sor, organizimi dhe funksionimi i pushtetit vendor, sh?rbimet e pavarura n? sistemin e drejt?sis? dhe t? drejtat e njeriut si dhe ??shtjet e agjend?s s? zhvillimit t? q?ndruesh?m t? Kombeve t? Bashkuara dhe zbatimi i angazhimeve q? rrjedhin prej saj.

P?rb?rja aktuale ?sht? si vijon: Ulsi Manja - kryetar (grupi parlamentar PS), Korab Lita - z?vend?skryetar (grupi parlamentar "Demokrat")  Klotilda Bushka - sekretare (grupi parlamentar PS), Vasilika Hysi - an?tare (grupi parlamentar PS), Fatmir Xhafaj - an?tar (grupi parlamentar PS), Damian Gjiknuri - an?tar (grupi parlamentar PS), Adnor Shameti - an?tar (grupi parlamentar PS), Bashkim Fino - an?tar (grupi parlamentar PS), Edmond Leka - an?tar (grupi parlamentar PS), Alket Hyseni - an?tar (grupi parlamentar PS), Jurgis ?yrbja - an?tar (grupi parlamentar PS), Spartak Braho - an?tar (grupi parlamentar PS), Alban Zeneli - an?tar (grupi parlamentar "Demokrat"), Andi P?rmeti - an?tar (jasht? grupeve parlamentare), Adriatik Alimadhi - an?tar (jasht? grupeve parlamentare), Aurora Mara - an?tar (grupi parlamentar "I pavarur"), Elda Hoti - an?tar (jasht? grupeve parlamentare), Tom Doshi - an?tar (jasht? grupeve parlamentare), Elena Xhina - an?tare (jasht? grupeve parlamentare), Ediola Braha - an?tare (grupi parlamentar "I pavarur"), Nikolin Staka.

An?tar?t z?vend?sues jan?: Adelina Rista - (grupi parlamentar PS), Xhemal Qefalia - (grupi parlamentar PS), Edlira Bode - (grupi parlamentar PS), Artemis Dralo (Malo) - (grupi parlamentar PS)  Ralf Gjoni - (grupi parlamentar "I pavarur"), Arlind ?a?ani (grupi parlamentar "Demokrat")