lpl数据统计2020

Kryetari i Parlamentit t? Shqip?ris?
Veprimtarin? politike:
Z.Gramoz Ru?i e ka nisur veprimtarin? politike n? vitin 1978. Deri n? vitin 1991 ka qen? punonj?s n? organet partiake e shtet?rore.

N? periudh?n shkurt-qershor t? vitit 1991 ka qen? minist?r i Pun?ve t? Brendshme.

Prej qershorit t? vitit 1991 e deri n? qershor t? vitit 1996 ?sht? zgjedhur dhe ka ushtruar detyr?n e Sekretarit t? P?rgjithsh?m t? Partis? Socialiste.

N? vitet 1998-1999 ka qen? Sekretar Organizativ dhe Kryetar i Grupit Parlamentar t? Partis? Socialiste.

Gjat? viteve 2010-2017 ka qen? Kryetar i Grupit Parlamentar dhe Kryetar i Asambles? Komb?tare t? Partis? Socialiste.

Prej vitit 2016 deri n? tetor 2017 ka qen? Sekretar i P?rgjithsh?m i Partis? Socialiste.

?sht? zgjedhur deputet i Kuvendit t? Shqip?ris?, p?rfaq?sues i Partis? Socialiste, n? tet? legjislatura.


T? dh?na vetjake
Dat?lindja: 6.12.1951
Vendlindja: Tepelen?
Edukimi: Instituti i Lart? Pedagogjik, Shkod?r e Gjirokast?r, dega Bio-Kimi.
        Ka kryer studimet pasuniversitare deg?n Bio-Kimi.

Veprimtaria profesionale:
1971-1978: M?sues.

Veprimtaria politike:
1978-1991: n?pun?s n? organet partiake dhe shtet?rore.
1991-n? vazhdim: deputet i Kuvendit t? Shqip?ris?.
1991 (shkurt-qershor): Minist?r i Pun?ve t? Brendshme.
1991(qershor) 1996 (qershor): Sekretar i P?rgjithsh?m i PSSH-s?
1996(qershor)-1997 (qershor): emigrant.
1998-1999: Sekretar Organizativ dhe Kryetar i Grupit t? PS-s?.
2010-2017 (tetor): Kryetar i Grupit Parlamentar dhe Sekretar i P?rgjithsh?m i PSSH-s?.
Prej shtatorit 2017: Kryetar i Kuvendit t? Shqip?ris?

Zgjedhur n?:
Legjislatura: I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Qarku: Vlor?, Gjirokast?r, Fier

Grupi dhe Komisionet Parlamentare:
Kryetar i Grupit Parlamentar t? PS-s?.
Komisioni p?r Integrimin Europian, an?tar.


FUNKSIONET E KRYETARIT T? KUVENDIT


Kryetari i Kuvendit zgjidhet menj?her? pas betimit t? deputet?ve. Kandidati p?r Kryetar t? Kuvendit propozohet me shkrim nga t? pakt?n 15 deputet?. Kryetari i Kuvendit zgjidhet me votim t? fsheht? me shumic?n e votave n? prani t? m? shum? se gjysm?s s? t? gjith? deputet?ve.

Kryetari i Kuvendit p?rfaq?son Kuvendin n? marr?dh?nie me t? tret?t.

Kryetari i Kuvendit siguron respektimin e t? drejtave t? Kuvendit dhe t? an?tar?ve t? tij. Ai kujdeset p?r zhvillimin e veprimtaris? parlamentare dhe organeve t? Kuvendit n? p?rputhje me Kushtetut?n dhe Rregulloren e Kuvendit.

N? p?rputhje me Rregulloren e Kuvendit, Kryetari u jep fjal?n deputet?ve dhe an?tar?ve t? K?shillit t? Ministrave, drejton dhe moderon debatet, siguron rendin n? seanc? plenare, cakton radh?n e votimeve dhe njofton rezultatin e tyre.

Kryetari i Kuvendit drejton dhe th?rret mbledhjet e K?shillit p?r Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, si dhe Byron? e Kuvendit dhe Konferenc?n e Kryetar?ve t? Grupeve Parlamentare.