K?rko p?r projektligje

Titulli i projektit

Dat? depozitimi nga:
Dat? depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e k?rkimit

# Projekti Dat? depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË PËRBASHKËT TË PROKURIMIT, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, KOMISIONIT EVROPIAN DHE VENDEVE ANËTARE TË BASHKIMIT EVROPIAN, PËR TË PROKURUAR KUNDËRMASAT MJEKËSORE" 22/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ "PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË NË KONVENTËN E NDRYSHUAR TË ORGANIZATËS EVROPIANE TË TELEKOMUNIKACIONEVE SATELITORE (EUTELSAT)"" 21/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
3 AKTNORMATIV NR. 16, DATË 17.4.2020 "PËR FALJEN E MASAVE ADMINISTRATIVE ME KARAKTER NDËSHKUES TË VENDOSURA GJATË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19" 21/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 PROJEKTLIGJ "PËR PRANIMIN E VENDIMIT II/1 TË PALËVE, QË NDRYSHON “KONVENTËN E AARHUSIT PËR TË DREJTËN E PUBLIKUT PËR TË PASUR INFORMACION, PËR TË MARRË PJESË NË VENDIMMARRJE DHE PËR T’IU DREJTUAR GJYKATËS PËR ÇËSHTJET E MJEDISIT”, RATIFIKUAR ME LIGJIN NR.8672, DATË 26.10.2000 17/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 AKTI NORMATIV NR. 15, DATE 15 PRILL 2020 "PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR.88/2019, “PËR BUXHETIN E VITIT 2020”, TË NDRYSHUAR 17/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
6 AKTI NORMATIV NR. 14, DATE 11 PRILL "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”, TË NDRYSHUAR 14/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ "PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË KONTRATËS SË KONCESIONIT TË FORMËS “BOT” (NDËRTIM, SHFRYTËZIM DHE TRANSFERIM) TË NJË PORTI TË LLOJIT MBM NË PORTO-ROMANO, DURRËS, MIRATUAR ME LIGJIN NR.104/2015, NDËRMJET MINISTRISË SË INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË DHE SHOQËRISË KONCESIONARE “PORTI MBM (MULTY BUOY MOORING)”", TË NDRYSHUAR 10/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ "PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 10/04/2020 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË FRANCËS, NË LIDHJE ME THEMELIMIN DHE USHTRIMIN E AKTIVITETIT TË AGJENCISË FRANCEZE TË ZHVILLIMIT, TË PROPARCO DHE TË EXPERTISE FRANCE NË SHQIPËRI" 02/04/2020 Këshilli i Ministrave Miratuar
10 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.64/2012, “PËR PESHKIMIN”", TË NDRYSHUAR 02/04/2020 Këshilli i Ministrave Miratuar