Komisioni për Ekonominë dhe Financat shqyrtoi në parim një projektligj

  • Postuar m?, 24/04/2020

Komisionip?r Ekonomin? dhe Financat, n? drejtimin e kryetares, znj. Milva Ekonomi,zhvilloi sot mbledhjen virtuale t? radh?s. Komisioni shqyrtoi dhe miratoi sotn? parim projektligjin “P?r tregjet e kapitalit”. Projektligji u paraqit n?komision nga ministrja e Financave dhe Ekonomis?, znj. Anila Denaj dhe urelatua nga deputeti Ervin Bushati. T? pranish?m n? mbledhje p?r paraqitjen e projektligjitishin edhe p?rfaq?sues t? lart? nga Autoriteti i Mbik?qyrjes Financiare. N?kuad?r t? shqyrtimit n? parim t? projektligjit, komisioni d?gjoi edhe grupet einteresit.

 

Projektligji“P?r tregjet e kapitalit” nd?rmerret me q?llim q?t? nxiten e t? zhvillohen tregjet e kapitalit, si edhe p?r nj? mbrojtje m? t?mir? t? investitor?ve. Ministra Denaj b?ri me dije p?r komisionin, seprojektligji synon t? krijoj? mund?si financimi, t? mund?soj? emetimin eletrave me vler?, t? b?j? t? mundur t? kanalizohen kursimet n?p?rmjet tregjevem? mir? t? rregulluara t? investimeve si edhe t? t?rhiqen investitor?t e huaj.Sipas k?tij projektligji tregjet e kapitalit do  t? mbik?qyren m? me efektivitet; do t? vendosenstandarde t? larta integriteti dhe besueshm?rie; do  t? vendoset nj? baz? ligjore n? p?rputhje mepraktik?n m? t? mir? nd?rkomb?tare dhe n? p?rputhje me direktivat e BE-s?.

P?rfaq?suesit egrupeve t? interesit q? dhan? sugjerimet e tyre n? lidhje me projektligjinishin nga Shoqata Shqiptare e Bankave, Bursa Shqiptare e Titujve, AksionerInternational Securities Brokerage, Shoqata e Tregtimit t? Titujve n? Shqip?risi edhe nga Bordi i Mbik?qyrjes Publike. Komisioni e miratoi n? parimprojektligjin. Mbledhja e sotme u zhvilluar p?rmes platform?s s? komunikimitvirtual CISCO WEBEX. 


Share