Kryetari i Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, falenderon Presidentin e Këshillit Global për Tolerancë dhe Paqe, z. Al Jarwan, për dhurimin Shqipërisë të 10 mijë maskave kirurgjikale

  • Postuar m?, 23/04/2020

Kryetari i Kuvendit, z. Gramoz Ru?i, ka marr? k?todit? nj? let?r nga  Presidentii K?shillitGlobal p?r Toleranc? dhe Paqe, z. Al Jarwan, i cili b?n t? ditur dhurimin ngaana e k?tij K?shilli t? 10 mij? maskave kirurgjikale p?r mjek?t dheinstitucionet sh?ndet?sore t? Shqip?ris?.

 

N? p?rgjigjendrejtuar Presidentit t?K?shillit Global p?r Toleranc? dhe Paqe, z. Al Jarwan,Kryetari i Kuvendit, z. Gramoz Ru?i, midis t? tjerash shkruan:

Ju falenderoj nga zemra p?r letr?n Tuaj t? dat?s 15prill, n? t? cil?n shprehni simpatin? e thell?, solidaritetin e sinqert?,mb?shtetjenp?r mjek?t n? vij?n e par? t? betej?s si edhe ngush?llimet p?r humbjen e jet?venjer?zore prej koronavirusit, n? k?to koh? t? v?shtira, kur popujt e t? gjith?planetit jan? p?rfshir? n?luft?n p?r mbrojtjen e jet?ve njer?zore prej pandemis?s? COVID-19.

Qeveriadhe institucionet e Shqip?ris?kan? marr? dhe po zbatojn? masa t? rrepta p?rparandalimin e p?rhapjes s? koronavirusit dhe shp?timin e  jet?ve njer?zore dhe, si rezultat i k?tyremasave dhe i mb?shtetjes e solidaritetit t? qytetar?ve shqiptar?, humbjet e j?t?venjer?zore kan? qen? t? pakta, por ekonomia e vendit, ashtu si edhe ekonomia evendeve t? tjera, ?sht? goditur r?nd?.

Kuvendi,Qeveria dhe institucionet e Shqip?ris?nuk e kan? nd?rprer? asnj? ?astfunksionimin dhe veprimtarin? e tyre n? sh?rbim t? qytetar?ve, mbrojtjes s? jet?vet? tyre dhe rigjall?rimin e ekonomis?. Komisionet parlamentare t? Kuvendit kan?vazhduar t? funksionojn? rregullisht online, nd?rsa seancat plenare pozhvillohen me pjes?marrjen e t? gjith? deput?t?ve, duke zbatuar standartet edistancimit social dhe masat e tjera mbrojt?se. 

Ne,shqiptar?t, ndjekim me v?mendje betej?n e mjek?ve, qeverive, institucioneve dhepopujve kund?r k?tij rreziku dhe g?zohemi p?r mbrojtjen e shp?timin e ?do jetenjer?zore. Letra Juaj d?shmon se n? luft?n kund?rCOVID-19 asnj? vend nuk ?sht? i vet?m, por ka mb?shtetjen e solidaritetin egjith? njer?zimit. T? gjith? d?shirojm? me gjith? shpirt q? e keqja t? ndalet sa m? shpejt dhe t? gjith? popujte bot?s t’u kthehen jet?s normale dhe g?zimeve t? saj.

Un? e vler?sojsi  nj? mb?shtetje t? madhe n? luft?nkund?r koronavirusit ngritjen e Task Forc?s s?K?shillit Global p?r Toleranc?dhe Paqe,  p?r t? mb?shtetur zbatimin emasave mbrojt?se prej pandemis?,n? vendet e prekura si edhe n? kontekstin global.

Shpreh mir?njohjene thell? t? Kuvendit t? Shqip?ris? dhe timen personale p?r dhurimin pr?j K?shillitGlobal p?r Toleranc? dhe Paqe t? 10 mij? maskave kirurgjikale, t? cilat jan? nj?mb?shtetje  e madhe p?r mjek?t, infermier?tdhe profesionist?t e mjek?sis? q? jan? n? vij?n e par? t? betej?s kund?rkoronavirusit. Populli shqiptar nuk do ta harroj? kurr? k?t? ndihm?.”

 

 

 

 

 

 

 


Share