Miratohen 7 projektligje në Komisionin për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

  • Postuar m?, 21/04/2020

21 prill 2020

Komisioni p?r Veprimtarit? Prodhuese, Tregtin? dhe Mjedisin, n? drejtimin e kryetarit Niko Peleshi, shqyrtoi 7 projektligje n? mbledhjen e sotme t? zhvilluar online, n?p?rmjet platform?s virtuale Cisco Webex.

I pari n? rendin e dit?s ishte projektligji "P?r ratifikimin e marr?veshjes s? huas, nd?rmjet Republik?s s? Shqip?ris? dhe Bank?s Evropiane p?r Rind?rtim dhe Zhvillim, p?r financimin e konektivitetit t? rrug?ve rajonale dhe lokale n? Shqip?ri", p?r t? cilin ishte komision p?r dh?nie mendimi. Relatorja e k?tij projektligji, deputetja Eglantina Gjermeni theksoi se projekti do t? sh?rbej? p?r rehabilitimin e tre segmenteve rrugore, ?ka pritet t? ndikoj? n? krijimin dhe p?rmir?simin e aksesit drejt destinacioneve ekzistuese dhe t? reja potenciale t? turizmit, ofrimin e leht?sirave cil?sore t? orientuara nga turizmi, por  dhe krijimin e aksesit drejt tregjeve, pun?ve dhe sh?rbimeve nga banor?t e zonave q? preken nga projekti. Pas diskutimeve, projektligji u miratua n? parim, nen p?r nen dhe n? t?r?si nga deputet?t e komisionit.

M? tej u vijua me shqyrtimin e projektligjit “P?r ratifikimin e protokollit 6 shtes? t? marr?veshjes p?r amendimin dhe aderimin n? marr?veshjen e tregtis? s? lir? t? Evrop? Qendrore”. Relatori i projektligjit, deputeti Andrea Marto theksoi se vendet an?tare t? marr?veshjes CEFTA, n? p?rputhje me objektivat politike t? procesit t? Berlinit dhe n? p?rgjigje t? nevoj?s p?r thellimin e m?tejsh?m t? integrimit tregtar n? rajon kan? negociuar protokollin shtes? 6, i cili synon liberalizimin e m?tejsh?m t? tregtis? n? sh?rbime.E ftuar p?r t? prezantuar projektligjin  znj. Belinda Ikonomi, z?vend?sministre e Financave dhe Ekonomis?,  sqaroi se negociatat kan? nisur q? vitin 2014, procedurat dhe negociatat kan? p?rfunduar n? 2016-?n, por miratimi dhe negocimi i t? gjitha pal?ve u b? e mundur vitin e kaluar kur Shqip?ria kishte kryesimin e CEFTA-s. Sipas saj p?rve? shk?mbimit t? sh?rbimeve t? parashikuara n? marr?veshje me tre shtete jo an?tare n? OBT: Serbin?, Bosnje-Herzegovin?n dhe Kosov?n, me r?nd?si t? ve?ant? ?sht? futja e elementeve t? tregtis? elektronike, q? n? koh?n pandemis? duhet t? marr? nj? zhvillim t? ve?ant?.  Projektligji n? fjal? u miratua n? parim, nen p?r nen dhe n? t?r?si.

Diskutimet e komisionit vijuan me shqyrtimin e projektligjit "P?r aktivitetet e turizmit detar". I ftuar p?r t? prezantuar projektligjin ishte z.Blendi Klosi, minist?r i Turizmit dhe Mjedisit, i cili theksoi se projektligji synon krijimin e nj? dimensioni t? ri turizmit n? Shqip?ri dhe vjen edhe si nj? p?rgjigje e domosdoshme ndaj k?rkes?s n? rritje p?r hyrjen dhe qarkullimin n? uj?rat territoriale shqiptare t? mjeteve lundruese turistike.”?sht? nj? projektligj pjes? e modelit shqiptar t? turizmit q? duam t? nd?rtojm?, pasi Shqip?ria ka nevoj? p?r nj? model m? t? qart? t? turizmit dhe ku turizmi I detit nuk mund t? jet? pjes? e munguar e saj”, theksoi z.Klosi. Relatorja e k?tij projektligji Eglantina Gjermeni sqaroi se projektligji ka p?r q?llim p?rcaktimin e rregullave dhe t? kritereve p?r aktivitetet e turizmit detar, llojet e mjeteve lundruese turistike, infrastruktur?n e nevojshme p?r ushtrimin e tyre si edhe p?rcaktimin e p?rgjegj?sive insitucionale p?r zhvillimin e k?tyre veprimtarive. Pas diskutimeve, projektligji u miratua n? parim, nen p?r nen dhe n? t?r?si.

M? tej u shqyrtua projektligji "P?r disa ndryshime dhe shtesa n? ligjin nr. 9587, dat? 20.7.2006, “P?r mbrojtjen e biodiversitetit”, t? ndryshuar””, n? cil?sin? e komisionit p?rgjegj?s. Z.Blendi Klosi, minist?r i Turizmit dhe Mjedisit,  theksoi se projektligji vjen n? kuad?r t? pun?s q? po b?het nga MTM p?r p?rmbushjen e detyrimeve t? Kapitullit 27,  si dhe p?rafrimit me legjislacionin e BE, por dhe n? kuad?r t? ruajtjes dhe p?rdorimit t? flor?s dhe faun?s?si dhe p?rfshirjen gjithmon? e m? shum? t? komuniteteve lokale q? ofrojn? burimet gjenetike vendase.Pas diskutimeve, projektligji u miratua n? parim, nen p?r nen dhe n? t?r?si.

Mbledhja virtuale e komisionit vijoi me shqyrtimin e projektligjit "P?r disa ndryshime dhe shtesa n? ligjin nr. 9870, dat? 4.2.2008, “P?r standardizimin”, t? ndryshuar””.  E pranishme p?r t? prezantuar projektligjin ishte znj.Belinda Ikonomi, z?vend?sministre e Financave dhe Ekonomis?, e cila sqaroi se  q?llimi i ndryshimeve t? propozuara ?sht? krijimi i i ifrastruktur?s institucionale p?r regjistrimin e operator?ve ekonomik? q? operojn? n? fush?n e mir?mbajtjes s? rrug?ve me pages?.Pas diskutimeve, projektligji u miratua n? parim, nen p?r nen dhe n? t?r?si. M? tej projektligji vijoi me shqyrtimin e projektligjit “P?r disa ndryshime dhe shtesa n? ligjin nr. 64, dat? 31.5.2012, “P?r peshkimin” t? ndryshuar”, n? cil?sin? e komisionit p?rgjegj?s. I ftuar p?r t? prezantuar projektligjin ishte z.Roland Kristo, z?vend?sminist?r i Bujq?sis? dhe Zhvillimit Rural, i cili u shpreh se projektligji synon  arritjen e nj? niveli t? q?ndruesh?m shfryt?zimi t? burimeve peshkore n? det. Sipas tij Shqip?ria ende se ka mbyllur numrin e anijeve n? vend, ?ka do t? mund?sohet nga ndryshime ligjore t? propozuara.  Pas pyetjeve dhe diskutimeve, projektligji n? fjal? u miratua n? parim, nen p?r nen dhe n? t?r?si.

I fundit n? radh?n e diskutimeve ishte projektligji “P?r sip?rmarrjet e investimeve kolektive”. Deputeti Arben P?llumbi gjat? relatimit t? tij sqaroi se projektligji synon p?rafrimin e m?tejsh?m me direktivat evropiane, p?rshtatjen me zhvillimet dhe k?rkesat e tregut t? letrave me vler? dhe fondeve t? investimeve, si dhe nxitjen e mbrojtjen n? nj? shkall? m? t? lart? t? investitor?ve.  Projektligji u miratua n? parim, nen p?r nen dhe n? t?r?si.
Share