Ligje t? kthyera p?r rishqyrtim

P?rmbajtja e dekretit Raporti i komisionit p?rgjegj?s Si kan? votuar deputet?t
Dekreti nr. 10656, dat? 22.11.2017 “P?r kthimin e ligjit nr. 98/2017 “P?r tarifat gjyq?sore n? Republik?n e Shqip?ris?” shiko dokumentin... Zhvilluar me kartona
Dekreti nr. 9765, dat? 14.10.2016 “P?r kthimin e ligjit nr. 92/2016 “P?r disa shtesa dhe ndryshime n? ligjin nr. 10463, dat? 22.09.2011, “P?r menaxhimin e integruar t? mbetjeve”, t? ndryshuar” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret me nr. 7969, dat? 18.10.2016, “P?r kthimin e ligjit nr. 93/2016 “P?r disa shtesa dhe ndryshime n? ligjin nr. 9640, dat? 9.11.2006, “P?r dhomat e tregtis? dhe industries?”, t? ndryshuar“ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 10850, dat? 30.07.2018, “P?r kthimin p?r rishqyrtim n? Kuvend t? ligjit nr. 39/2018 “P?r disa ndryshime dhe shtesa n? ligjin nr. 8438, dat? 28.12.1998, “P?r tatimin mbi t? ardhurat”, t? ndryshuar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 10849, dat? 27.07.2018, “P?r kthimin p?r rishqyrtim n? Kuvend t? ligjit nr. 37/2018 “P?r p?rcaktimin e procedur?s s? ve?ant? p?r negocimin dhe lidhjen e kontrat?s me objekt: “Projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godin?s s? re t? Teatrit Komb?tar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s nr. 10.908, dat? 11.10.2018 “P?r kthimin p?r rishqyrtim n? Kuvend t? ligjit nr. 37/2018 dat? 20.09.2018 “P?r p?rcaktimin e procedur?s s? ve?ant? p?r vler?simin, negociimin dhe lidhjen e kontrat?s me objekt: “Projektimi dhe ralizimi i projektit urban dhe godin?s s? re t? Teatrit Komb?tar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s me nr.10997, dat? 13.12.2018, “P?r kthimin p?r rishqyrtim n? Kuvend t? ligjit nr. 99/2018, “P?r buxhetin e vitit 2019” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s me nr.11015, dat? 20.12.2018 “P?r kthimin e ligjit nr. 94/2018 “P?r disa ndryshime dhe shtesa n? ligjin nr. 8438, dat? 28.12.1998. “P?r tatimin mbi t? ardhurat””, t? ndryshuar” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s, me nr. 11054, dat? 14.1.2019 “P?r kthimin e ligjit nr. 110/2018 “P?r noterin?”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s, me nr. 11055, dat? 15.1.2019 “P?r kthimin e ligjit nr. 111/2018 “P?r Kadastr?n”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 11175, dat? 19.4.2019 “P?r kthimin e ligjit nr. 20/2019 “P?r disa ndryshime n? ligjin nr. 12/2018, “P?r vler?simin kalimtar dhe periodik t? punonj?sve t? policis? s? shtetit, Gard?s s? Republik?s dhe Sh?rbimit p?r ??shtjet e Brendshme dhe ankesat n? Ministrin? e Brendshme”? shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s nr. 11195, dat? 31.5.2019 “P?r kthimin e ligjit nr. 26/2019 “P?r sh?rbimin p?rmbarimor gjyq?sor privat”? shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s nr. 11225, dat? 15.7.2019 “P?r kthimin p?r rishqyrtim n? Kuvend t? ligjit nr. 36/2019 “P?r nj? ndryshim n? ligjin nr. 9900, dat? 10.4.2008, “P?r rezervat materiale t? shtetit”? shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s nr. 11226, dat? 15.7.2019 “P?r kthimin p?r rishqyrtim n? Kuvend t? ligjit nr. 37/2019 “P?r disa shtesa n? aktin normativ, me fuqin? e ligjit, nr. 4, dat? 9.7.2008, t? K?shillit t? Ministrave, “P?r privatizimin dhe dh?nien n? p?rdorim shoq?rive tregtare dhe institucioneve shtet?rore t? nd?rmarrjeve apo objekteve t? ve?anta, mjeteve kryesore dhe mjeteve t? xhiros s? k?tyre nd?rmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, dat? 24.7.2008, dhe ndryshuar me ligjin nr. 3/2015”? shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s nr. 11227, dat? 15.7.2019 “P?r kthimin p?r rishqyrtim n? Kuvend t? ligjit nr. 38/2019 “p?r disa shtesa dhe ndryshime n? ligjin nr. 139/2015 “P?r vet?qeverisjen vendore”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekreti i Presidentit t? Republik?s nr. 11235, dat? 23.07.2019 “P?r kthimin e ligjit nr. 42/2019 “P?r disa shtesa dhe ndryshime n? ligjin nr. 107/2014 “P?r planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, t? ndryshuar””? shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s nr. 11248, dat? 5.8.2019 p?r kthimin p?r rishqyrtim n? Kuvend t? ligjit nr. 44/2019 "P?r disa shtesa dhe ndryshime n? ligjin nr. 7895, dat? 27.1.1995, 'Kodi Penal i Republik?s s? Shqip?ris?", t? ndryshuar'"? shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s nr.11251, dat? 5.8.2019 p?r kthimin p?r rishqyrtim n? Kuvend, t? ligjit nr. 50/2019, "P?r disa ndryshime dhe shtesa n? ligjin nr. 125/2013, "P?r koncesionet dhe partneritetin publik privat", t? ndryshuar"? shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s nr. 11255, dat? 8.8.2019 "P?r kthimin p?r rishqyrtim n? Kuvend, t? ligjit nr. 52/2019, "P?r miratimin e kontrat?s s? koncesionit/PPP nd?rmjet Ministris? s? Infrastruktur?s dhe Energjis?, si autoriteti kontraktor, shoq?ris? "ANK", sh.p.k., si koncesionari, dhe shoq?ris? "Bardh konstruksion", sh.p.k., si shoq?ria koncesionare, p?r projektimin, nd?rtimin dhe mir?mbajtjen e segmentit rrugor Milot - Balldren" shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s nr. 11254, dat? 8.8.2019 "P?r kthimin p?r rishqyrtim n? Kuvend, t? ligjit nr. 51/2019, "P?r miratimin e kontrat?s s? koncesionit/PPP nd?rmjet Ministris? s? Infrastruktur?s dhe Energjis?, si autoriteti kontraktor, dhe "Gjikuria'', sh.p.k., si koncesionari, dhe shoq?ris? koncesionare "Rruga Orikum - Llogara", sh.p.k., p?r projektimin, nd?rtimin dhe mir?mbajtjen e rrug?s "Porti i jahteve - By-Pass Orikum - Dukat (ura e Sh?n Eliz?s)" shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit t? Republik?s nr. 11256, dat? 8.8.2019 "P?r kthimin p?r rishqyrtim n? Kuvend, t? ligjit nr. 53/2019, "P?r Akademin? e Shkencave n? Republik?n e Shqip?ris?" shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekreti nr. 11.343, dat? 6.11.2019 “P?r kthimin p?r rishqyrtim t? ligjit nr. 71/2019 “P?r Korporat?n e Investimeve Shqiptare” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 11367, dat? 25.11.2019 “P?r kthimin p?r rishqyrtim t? ligjit nr. 75/2019 “P?r rinin?”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekreti i Presidentit t? Republik?s nr. 11413, dat? 11.1.2020, “P?r kthimin e ligjit nr. 91/2019, “P?r disa ndryshime dhe shtesa n? ligjin nr. 97/2013 “P?r mediat audiovizive n? Republik?n e Shqip?ris?”, t? ndryshuar shiko dokumentin...
Dekreti i Presidentit t? Republik?s nr. 11414, dat? 11.1.2020, “P?r kthimin e ligjit nr. 92/2019 “P?r disa shtesa dhe ndryshime n? ligjin nr. 9918, dat? 19.5.2008, “P?r komunikimet elektronike n? Republik?n e Shqip?ris?”, t? ndryshuar shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 11443, dat? 02.03.2020, “P?r kthimin e ligjit nr. 14/2020 “P?r nj? shtes? n? ligjin nr. 8577, dat? 10.2.2000, “P?r organizimin dhe funksionimin e Gjykat?s Kushtetuese”, t? ndryshuar
Dekret nr. 11444, dat? 02.03.2020, “P?r kthimin e ligjit nr. 15/2020 “P?r disa shtesa dhe ndryshime n? ligjin nr. 96/2016, “P?r statusin e gjyqtar?ve dhe prokuror?ve n? Republik?n e Shqip?ris?””
Dekret nr. 11.456, dat? 26.03.2020 “P?r kthimin e ligjit nr. 18/2020 “P?r miratimin e aktit normativ me fuqin? e ligjit nr. 1, dat? 31.01.2020 t? K?shillit t? Ministrave “P?r masat parandaluese n? kuad?r t? forcimit t? luft?s kund?r terrorizmit, krimit t? organizuar, krimeve t? r?nda dhe konsolidimit t? rendit e siguris? publike”” shiko dokumentin... Rr?zuar
Dekret nr. 11.457, dat? 26.03.2020 “P?r kthimin p?r rishqyrtim n? Kuvend t? ligjit nr. 20/2020 “P?r p?rfundimin e proceseve kalimtare t? pron?sis? n? Republik?n e Shqip?ris?”” shiko dokumentin... Rr?zuar