K?rko p?r akte

Titulli i aktit
Dat? miratimi nga:
Dat? miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale ky?e
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare dat?:Rezultatet e k?rkimit

# Akt Dat? miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr. 18/2020 “Për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore” 23/04/2020 Vendim 18/2020
2 Vendim nr. 12/2020 “Për disa shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004, “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të Shqipërisë”, të ndryshuar” 16/04/2020 Vendim 12/2020
3 Vendim nr. 13/2020 “Për rrëzimin e dekretit nr. 11 457, datë 26.3.2020, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”” 16/04/2020 Vendim 13/2020
4 Vendim nr. 14/2020 “Për rrëzimin e dekretit nr. 11 456, datë 26.3.2020, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 18/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 31.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike”” 16/04/2020 Vendim 14/2020
5 Vendim nr. 15/2020 “Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 84/2019 “Për ngritjen Komisionit Hetimor të Kuvendit për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të kryera nga ana e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, në kuadër të ushtrimit të kompetencave të tij lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore, si dhe për të kontrolluar ligjshmërinë e veprimeve dhe procedurës të ndjekur nga Presidenti i Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues”, të ndryshuar” 16/04/2020 Vendim 15/2020
6 Vendim nr. 16/2020 “Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Realizimin e Reformës Zgjedhore” 16/04/2020 Vendim 16/2020
7 Ligj nr. 23/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 2, datë 11.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 15/2016, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”” 16/04/2020 Ligj 23/2020
8 Ligj nr. 24/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”” 16/04/2020 Ligj 24/2020
9 Ligj nr. 25/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 16.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19”” 16/04/2020 Ligj 25/2020
10 Ligj nr. 26/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 5, datë 17.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19””, të ndryshuar” 16/04/2020 Ligj 26/2020