Programi i Transparencës

Programi i transparenc?s p?r Kuvendin e Shqip?ris? ?sht? hartuar dhe publikuar n? p?rputhje me nenin 7, t? ligjit nr. 119/2014 “P?r t? drejt?n e informimit”.

Informacioni i b?r? publik n? k?t? program, synon t? b?j? transparent veprimtarin? e pun?s s? Kuvendit t? Shqip?ris?, permes paraqitjes s? detajuar t? tij dhe leht?sisht t? kuptueshme n? faqen zyrtare www.parlament.al , si dhe p?rmes prezantimit n? mjediset e pritjes s? publikut.

P?rdit?simi i Programit t? Transparenc?s p?r Kuvendin e Shqip?ris? do t? vijoj? n? p?rputhje me dispozatat e ligjit nr. 119/2014 “P?r t? drejt?n e informimit”.

Dokumenti per programin e transparences: