T? gjith? deputet?t

Kuvendi i Shqip?ris? p?rb?het nga 140 deputet? t? zgjedhur me sistem proporcional me zona zgjedhore shumem?rore. Zonat p?rputhen me ndarjen administrative t? nj? prej niveleve t? organizimit administrativo-territorial, qarkut, sipas ligjit nr. 10.019, dat? 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republik?s s? Shqip?ris?”. Zona zgjedhore sh?rben si nj?si zgjedhore p?r zgjedhjen e nj? numri t? caktuar mandatesh, sipas rregullave t? p?rcaktuara n? ligjin e m?sip?rm. Kufijt? administrativ? t? qarqeve vendosen me ligjin p?r ndarjen administrative e territoriale t? Republik?s s? Shqip?ris?. Deputet?t p?rfaq?sojn? zgjedh?sit: fjala “deputet” do t? thot? “p?rfaq?sues”. Sipas dispozitave kushtetuese ?do deputet, edhe pse i zgjedhur n? nj? zon? t? caktuar zgjedhore dhe nga nj? parti politike e caktuar, p?rfaq?son t? gjith? popullin.